Vitenskap for borgere: hvordan vitenskap møter regioner og byer

Denne workshopen tar først sikte på å utforske og demonstrere potensialet med å engasjere innbyggere og beslutningstakere med vitenskap til å møte utfordringene europeiske regioner og byer står overfor. Den vil gi en oversikt over ‘innbyggervitenskap’ og dens bidrag til vitenskap, samfunn og evidensbasert politikkutforming gjennom å gi eksempler på vellykkede prosjekter. ‘EU-Citizen.Science’, finansiert av EU-kommisjonen, under Horizon 2020 ‘Science with and for Society’ -programmet, tar sikte på å integrere innbyggervitenskap i Europa og presentere hvordan byer og deres borgere allerede kan dra nytte av resultatene sine.

Vi vil også presentere initiativet ‘Science meets Parliaments & Regions’, som bringer forskere og beslutningstakere sammen, og forbedrer vitenskapens rolle i politikkprosessen på tvers av felt på lokalt, regionalt og europeisk nivå. Vi vil beskrive et innovativt verktøy for samskaping av offentlig politikk som involverer den firedoblede heliksen (regjering, akademia, næringsliv og sivilsamfunn) for å produsere gode løsninger på lokale spørsmål.

Endelig vil workshopen vise frem nye måter å samarbeide med flere interessenter i prosessen med å utvikle regionale forsknings- og innovasjonsstrategier. SeeRRI, prosjekt finansiert av EU-kommisjonen, fokuserer på å etablere ansvarlige forsknings- og innovasjonsøkosystemer ved å integrere Smart Specialization Strategy og RRI. TeRRItoria takler en dobbel utfordring ved å bringe RRI i spissen for debatten for å utvikle lokale og regionale FoU-kapasiteter og bruke RRI som et springbrett for involvering av interessenter i regionale FoU-strategier innenfor rammen av Smart spesialiseringsstrategier.

Plass til debatt med publikum vil bli viet i løpet av andre halvdel av økten.

detaljer: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/605_en